khoá học đông y

THĂM KHÁM PHỤ KHOA

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ NGẮN HẠN THỰC HÀNH THĂM KHÁM PHỤ KHOA NĂM 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề…
Read more