NGÀNH DƯỢC

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC CỘNG ĐỒNG  TUYỂN SINH NGÀNH CAO ĐẲNG HỆ VĂN BẰNG 2, LIÊN THÔNG NĂM 2021 Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng năm 2017 ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng…
Read more