Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
0966-108-301
viendaotaoyduochanoi@gmail.com

Danh mục: HỆ TRUNG CẤP

“Sâu y lý – giàu y đức – giỏi y thuật”

NGÀNH Y SỸ ĐA KHOA

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2, CHÍNH QUY Y SỸ ĐA KHOA Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề án tuyển sinh của nhà trường.…
Read more

Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN

TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2, CHÍNH QUY Y SỸ Y HỌC CỔ TRUYỀN Căn cứ vào các quy định, quy chế tuyển sinh các hệ đại học, cao đẳng ban hành kèm theo thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01của Bộ trư ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ đề án tuyển sinh của…
Read more

error: Content is protected !!